gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
14.07. 11

Opakování EU

Opakovací hodina. Sešit slouží k opakování a procvičování pobraného učiva souvejícího s evropskou integrací
Předváděcí sešit slouží k opakování, upevňování a procvičování probraného učiva v hodinách souvisejících s tématem evropské integrace.Test může sloužit jako zadání prověrky pro celou třídu a společně pak může třída ověřit správné odpovědi nebo ho lze použít pouze k procvičování a frontálnímu opakování.Mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis.Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,Výchova demokratického občana.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora